Съдържание

Посетители

В момента има 489  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №146/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 и площ 102.585 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация общинското депо се експлоатира от 1996 г. и е разположено на площ от 36.815 дка. Площадката на депото е ситуирана върху левия скат на сухо дере, заустващо в р. Седръч. Изградени са: тръбен участък със стоманобетонови тръби, минаващ по дъното на дерето с цел улавяне и отвеждане на чисти води, формирани от водосбора на дерето; две подпорни диги на дерето; вътрешен път; три разтоварни площадки. Целият имот на депото е ограден с ограда. На входа е изградено КПП (тип фургон).
С инвестиционното предложение се предвижда рекултивация на депото, която обхваща следните дейности:
1. Изкопи на отпадъци за преоткосиране на тялото на депото, почистване на площи от замърсени почви и направа на отводнителни канавки.
2. Натоварване и транспорт на отпадъци за предепониране в границите на площадката на депото.
3. Оформяне тялото на отпадъците, което включва изграждане на: опорни насипни диги; зъб от уплътнена глина по контура на отпадъците; линеен дренаж за улавяне на инфилтрирали води от тялото на отпадъците; ретензионна шахта (ШР) на дренажа за инфилтрат; вътрешен път за обслужване с обръщателна площадка за достъп до ретензионната шахта; планиране на откосите и табана за оформяне на тялото на депото; изграждане на газови кладенци по табана на тялото на отпадъците и газови линейни дренажи към тях.
4. Техническа рекултивация на повърхността на отпадъците – поставяне на изолиращ слой глина/почва, слой бентонитова хидроизолация, дренаж от геокомпозит и покривен почвен слой с хумус.
5. Направа на нови отводнителни канавки за повърхностни води в пета на откосите.
6. Тръбна корекция на дерето – нови съоръжения на входа и изхода.
7. Изграждане на мониторингова система – за подземните води и топографията на депото.
8. Премахване на щетите, нанесени на околните терени при СМР на обекта.
9. Изпълнение на биологична рекултивация.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 11, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-505/09.12.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010 – 2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-нататък „Наредбата за ОС” и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони предвид чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие по реда на глава трета от Наредбата за ОС.
От извършената проверка по отношение местоположението на инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Съобразено с местоположението, обема и характера на предвижданията на инвестиционното предложение, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони е, че така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и популации и местообитания на видове растения и животни, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.
Копие от писмото е изпратено до БДЗБР.