Съдържание

Посетители

В момента има 147  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №103/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за промишлени стоки и паркинг в имот № 023001 с площ 4.101 дка, местност „Реката", землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение е предвидено в горепосочения имот да бъде изграден склад за промишлени стоки (опаковани резервни части за автомобили) и паркинг с капацитет 9 броя паркоместа за нуждите на склада. Захранването на имота с електроенергия ще се осъществи от съществуващ трафопост чрез надземна връзка с дължина 150 м. Водоснабдяването ще се осъществи от преминаващ водопровод в близост до имота. Отпадните битови води ще се отвеждат в канализация.
Захранването на имота с електроенергия чрез надземна връзка с дължина 150 м е инвестиционно предложение включено в т. 3, буква „б" от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което същото подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава шеста на ЗООС.
Компетентен орган, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Горецитираният имот, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0001023 "Рупите-Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.) и BG0002098 "Рупите" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните горе защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него липсва информация за местоположението на предвидените за изграждане инфраструктурни връзки, необходими за функциониране на обекта. Това затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираните защитени зони. В предвид това е необходимо възложителят да внесе следната допълнителна информация:
1. Върху подходящ картен материал или панорамна скица да се представят схема ВиК и схема ел. провод с посочване на точни дължини.
2. Да се направи описание и характеристика на засегнатите имоти от трасетата на предвидените за изграждане ел. провод и ВиК мрежи.
3. Предвижда ли се ограждане на имота, вид на оградата.
След представяне на горната информация и въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС".
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански и кмета на гр. Ново Делчево.