Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №102/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на МВЕЦ „Перлешка" на р. Перлешка, землище на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение предвижда изграждане на МВЕЦ „Перлешка" на р. Перлешка със застроена мощност 1200 кВт с цел производство на електроенергия. За нуждите на инвестиционното намерение се предвижда изграждане на следните съоръжения:
- речно водохващане от р. Перлешка на кота 1475 м, с координати Х4501022,756 и Y8515299,711, което се състои от стоманобетонов яз с дължина около 18,30 м и височина до 1,70 м и утайник към него;
- напорен тръбопровод с диаметър Ф630 с дължина около 2550 м;
- сграда на МВЕЦ на кота 1198 м с координати Х4501654,467 и Y8516990,808 (В 41º46'47.45006'', L 23º32'45.73533'');
- изграждане на подземен елелектропровод с дължина около 500 м.
Така заявеното инвестиционно предложение е включено в т. 3, буква „з" от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което същото подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава шеста на ЗООС.
Компетентен орган, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Заявената територия, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). В непосредствена близост до водохващането са разположени границите на две защитени зони - BG0000209 "Пирин" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №122/02.3.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000209 "Пирин" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.
Уведомяваме Ви, че преценка за вероятна степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще бъде извършена на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС".
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Банско и кмета на гр. Добринище.