Съдържание

Посетители

В момента има 678  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №101/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ „Баба Цвета" на р. Стружка и р. Еловица, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация инвестиционното предложение предвижда изграждане на МВЕЦ „Баба Цвета" на р. Стружка и р. Еловица със следните характеристики:
- водохващане от р. Стружка на кота 935 м и географски координати N4154'07.7" и Е2317'55", количество до 350 л/с;
- водохващане от р. Еловица на кота 938 м и географски координати N4154'08" и Е2318'45", количество до 650 л/с;
- напорен тръбопровод ф500 мм с трасе по десния бряг водата от р. Стружка до билото на к. 933 м, където в събирателна шахта се довежда и водата от р. Еловица с напорен тръбопровод ф600 мм (двата тръбопровода са зарит тип);
- от събирателната шахта до площадката на МВЕЦ "Баба Цвета" на к. 856 м, намираща се на левия бряг на реката водата се довежда по напорен тръбопровод ф800 мм с дължина 350 м също зарит тип, с трасе по билото;
- електрозахранването е с кабел 20 кV с дължина 1650 м, отклонение от ел. провода за х."Предел".
Така заявеното инвестиционно предложение е дейност включена в т. 3, буква „з" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).
Компетентен орган, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на предвидените за изграждане съоръжения с цел функциониране на МВЕЦ „Баба Цвета", се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение като предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) попада в обхвата на чл. 31, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава трета от същата.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ - Благоевград ще се произнесе по вероятността на значително отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитени зони на етапа на внесена от възложителя информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Симитли и кмета на с. Градево и БДЗБР.