Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №100/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Създаване на орехово насаждение в имоти №№ 005052 с площ 9.831 дка, 005053 с площ 9.831 дка, 005047 с площ 10.000 дка и 005046 с площ 10.000 дка, местност „Орехово поле", землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение е предвидено в горепосочените имоти да бъдат засадени 800 броя орехови фиданки. С намерението не се предвижда водовземане за поливни нужди на насаждението. Имотите са съседни и са достъпни по полски пътища.
Така заявеното инвестиционно предложение е включено в т. 1, буква „в" от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, предвид което същото подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава шеста на ЗООС.
Компетентен орган, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на закона за защитените територии. Имоти №005052, 005053, 005047, 005046, землище на с. Долна Градешница, предмет на инвестиционното предложение, попадат в границите на защитена зона BG0002003 "Кресна" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 748/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 97/2008 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него липсва каквато и да е информация за начина на създаване и отглеждане на насаждението в т. ч схема на засаждане на фиданките, необходимост от поливане, торене и т. н. Това затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираната защитена зона. В предвид това е необходимо възложителят да внесе следната допълнителна информация:
- информация за начина на създаване и отглеждане на насаждението в т. ч схема на засаждане на фиданките, необходимост от поливане (норми и водоизточник), торене (видове препарати) и т. н..
След представяне на горната информация и въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС".
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Кресна и кмета на с. Долна Градешница.