Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №99/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Отглеждане на сладководна риба във водоем с площ 20.311 дка, представляващ имот № 000078, местност „Долна шиявица", землище на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение е предвидено във водоем с площ 20.311 дка представляващ имот № 000078, местност „Долна шиявица", землище на с. Стара Кресна, община Кресна да бъде отглеждана риба от видовете шаран, толстолоб и бял амур по интензивен метод в количества до 20 тона годишно. Предвидено е отглежданата във водоема риба да бъде с цел продажба. Рибарникът е предвидено да бъде запълнен с около 315360 м3/годишно вода и последяващо допълване и опресняване на водата в него с дебит 10 л/сек.
Така заявеното инвестиционно предложение е включено в т. 1, буква „е" от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС, предвид което същото подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава шеста на ЗООС.
Компетентен орган, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на закона за защитените територии.
Инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони BG0000366 "Кресна - Илинденци" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.), BG0002003 "Кресна" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.) и BG0002126 "Пирин Буфер" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №352/11.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 48/2013 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните горе защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него липсва информация за начина на пречистване на водите от обекта, вкл. информация за местоположението на довеждащия и отвеждащ канал. Това затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираните защитени зони. В предвид това е необходимо възложителят да внесе следната допълнителна информация:
1. Да се посочи дали се предвижда подхранване на рибата с изкуствена храна (смески), включително антибиотици, препарати и витамини. Предвижда ли се пречистване на водите от водоема (рибарника) и по какъв начин преди заустването им във воден обект. Предвижда ли се напояване на земеделски земи с води от водоема.
2. Да се посочи дали за нуждите на инвестиционното предложение се предвижда изсичане на крайречна дървесна и храстова растителност или нарушаване на тревна растителност.
3. Върху подходящ картен материал да се посочи местоположението на всички елементи на инвестиционното предложение, както следва: място на водовземане, място на заустване, местоположение на съществуващ напоителен канал, предвиден за захранване на обекта с вода и местоположение на отвеждащия канал, вкл. да се направи описание и характеристика на имотите (територията) през които ще премине отвеждащия канал/водопровод.
4. Да се представят координатни точки на трасето на довеждащият и отвеждащ канал, придружени от информация за използваната координатна система, вкл. да се посочат дължини и размери на каналите.
5. Предвижда ли се ограждане на имота, вид на оградата.
6. Да се посочи каква част (%) представляват предвидените за отнемане водни количества от р. Ощавска за нуждите на инвестиционното предложение, сравнени с количество протичащи води в реката.
7. За ползване на съществуващото водовземно съоръжение и канали, възложителят следва да приложи и съгласие от собственика на съоръженията.
След представяне на горната информация и въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС".
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Кресна и кмета на с. Стара Кресна.