Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №98/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на напорен резервоар за питейно води в част (0.320 дка) от имот № 000473 с обща площ 124.921 дка, местност „Ридо", землище на с. Крумово, община Кочериново, област Кюстендил"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация инвестиционното предложение предвижда изграждане на напорен резервоар с обем 100 м3, който да гарантира водоподаването към с. Крумово. Резервоара ще се състои от две камери, ще съхранява и противопожарен резерв, който ще се пуска във водопроводната мрежа в случай на пожар.
Така заявеното инвестиционно предложение е дейност включена в т. 10, буква „з" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).
Компетентен орган, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Горецитираният имот, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същия попада в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0002107 "Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.) и BG0001013 "Скрино" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №811/16.11.2010 г. (обн. ДВ, бр. 96/2007 г.).
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него липсва информация за местоположението на водопроводната мрежа (довеждащ и отвеждащ водопровод) необходима за функциониране на обекта. Това затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираните защитени зони. В предвид това е необходимо възложителят да внесе следната допълнителна информация:
4. Да се представят координатни точки на трасето на довеждащият и отвеждащ водопровод, придружени от информация за използваната координатна система, вкл. да се посочат дължини на водопроводите.
5. Да се направи описание и характеристика на засегнатите имоти от водопроводната мрежа.
6. Предвижда ли се ограждане на имота, вид на оградата.
След представяне на горната информация и въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС".
Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Крумово, община Кочериново и директора на БДЗБР.