Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №97/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство и пристройка към СБАЛО „Свети Мина" – ІІ етап, находяща се в УПИ VІ, кв. 2, Промишлена зона на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда преустройство и пристройка към съществуваща сграда на СБАЛО „Свети Мина". Ще бъдат обособени: входно предверие, входно фоайе, коридори, лекарски кабинети, имунологична лаборатория, фотолаборатория, микробиологична лаборатория и други лаборатории, зали за едноскопски манипулации, чакални за пациенти, стаи за болни санитарни помещения и други помещения необходими за дейността на болницата. Предвижда се пристройката да бъде на 4 етажа със застроена площ 553 кв.м.
Предвид горе изложеното така заявеното инвестиционно предложение за преустройство и пристройка към СБАЛО „Свети Мина" – ІІ етап, находяща се в УПИ VІ, кв. 2, Промишлена зона на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград следва да се разглежда като разширение на обект, попадащ в т. 10, буква „б" на Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС по смисъла на §1, т. 29в, подточка „а" от Допълнителните му разпоредби и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС е предмет на процедура по преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава шеста на ЗООС.
Компетентен орган, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на обекта и имота, предмет на инвестиционното предложение, се установи, че инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
- защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104 от 2008 г.);
- защитена зона BG0002099 „Кочериново" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102 от 2008 г.);
- защитена зона BG0001021 „Орановски пролом – Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение, като предмет на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените защитени зони по реда на глава трета от същата.
След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която гореописаното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони BG0002107 „Бобошево", BG0002099 „Кочериново" и BG0001021 „Орановски пролом – Лешко".
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград.