Съдържание

Посетители

В момента има 177  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 6/2013 г.

инвестиционно предложение: “Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за питейно-битово водоснабдяване на хотелски комплекс изграден в УПИ с №000584 в местността „Хано“, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“ и за „Външно ел.захранване и външен водопровод до УПИ с №000584 в местността „Хано“, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда изграждане на външен ел.провод и външен водопровод с цел захранване с ел.енергия и вода за питейно-битови нужди на хотелски комплекс изграден в УПИ с №000584, находящ се в землището на с. Марикостиново. Поради невъзможност на „ВиК“ ЕООД – гр. Петрич да гарантира непрекъснато водоподаване към обекта, се предвижда и алтернативно водоснабдяване чрез изграждане на сондажен кладенец. За нуждите на басейна и СПА-центъра към хотела ще се ползва минерална вода от находище на минерална вода „Марикостиново“.

Намерението  за добив на подземни води е включено в т. 10, буква „н“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, предвид което подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата  за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп).

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредба за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

 Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич и село Марикостиново и до директора на БДЗБР.