Съдържание

Посетители

В момента има 183  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 9/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на МВЕЦ „УВЕКС-МЕЛО-2005“ на водопровода за питейно-битово водоснабдяване на ВС „Извора“ – група Петрово, землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение е ново и се предвижда изграждане на МВЕЦ на питеен водопровод, захранващ села от общини Сандански и Петрич от водовземно съоръжение (ВС) „Извора“, при следната схема:

  • водохващане на кота 641,70 м - ще се използва съществуващо ВС „Извора“, представляващо Т-образна дренажна галерия;
  • тръбопровод от етернитови тръби ф400/250 мм от ВС „Извора“ до облекчителна шахта (ОШ) № 2 на кота 541,7 м;
  • сграда на МВЕЦ в района на ОШ № 2 - имот № 129001 в местност „Градище“, землище на с. Петрово.

По приложената скица № К00346/04.12.2012 г. на имот № 129001 в местност „Градище“, землище на с. Петрово, община Сандански, същият е общинска частна собственост на Община Сандански с начин на трайно ползване „водостопанско съоръжение“ с площ на имота 3120 м2.

Преноса на произведената от МВЕЦ ел. енергия към съществуващи електропреносни мрежи се предвижда по подземни кабели, които ще преминат през имоти публична общинска собственост и земи по чл. 19.

Описаното инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ е ново и попада в точка 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС и произнасяне с решение е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на МВЕЦ на питеен водопровод, захранващ села от общини Сандански и Петрич от водовземно съоръжение (ВС) „Извора“.

Техническите параметри на МВЕЦ са съобразени с характеристиките на изградената водоснабдителна инсталация и издадено разрешително за водовземане на БДЗБР - Благоевград (Решение № ПО-01-286/21.12.2012 г. за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения №41510317/18.11.2010 г.) на „УВЕКС“ ЕООД гр. Сандански, както следва:
  • максимално водно количество 110 л/с;
  • напор- - 61,89 м;
  • макс. мощност на турбината - 90 кВт;
  • макс. год. обем на преработвана вода за произв. на ел. енергия – 3 000 000 м3;
  • макс. произв. год. Е-0,7884 млн. кВтч/год.

За нуждите на ИП ще бъде изграден ел. провод, свързващ МВЕЦ с мрежата на ЧЕЗ Електроразпределение. Дължината на ел. провода е 810,34 м и ще бъде изпълнен вкопан. Същия е предвиден да премине през дере, земеделски имоти (нива и пасища, мери) и полски пътища. За нуждите на ИП не се предвижда изсичане на дървесна растителност, вкл. крайречна такава.

След справка в база данни на РИОСВ Благоевград се установи, че територията, предмет на ИП попада в границите на защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.) и BG0002078 “Славянка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-751/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 97/2008 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.

При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002078 “Славянка”, определен със заповедта за обявяването и.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански, кметство с. Петрово и директора на БДЗБР.