Съдържание

Посетители

В момента има 205  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 12/2013 г.

инвестиционно предложение: „Обособяване на стопански двор и овощна градина (череши и смокини) в имот № 015037 в местност „Ташлъка“, землище на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

В част от земеделски имот № 015037 в местност „Ташлъка“, землище на с. Склаве с начин на трайно ползване „нива“ се предвижда да бъде изградена жилищна сграда, склад за селскостопанска техника и склад за готова продукция. Застроената площ ще бъде около 140 кв. м. В останалата част ще бъдат създадени овощни насаждения от череши и смокини.

Инвестиционното предложение „Обособяване на стопански двор и овощна градина на имот № 015037 с площ 13.660 дка в местност „Ташлъка“, землище на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“ е ново, свързано е с ползване на вода за напояване и попада в обхвата на т. 1, букви „в” и „г“ на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС и произнасяне с решение е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение предвижда в част от земеделски имот (нива) да бъде изградена жилищна сграда, склад за селскостопанска техника и склад за готова продукция. Застроената площ ще бъде около 140 кв. м. В останалата част ще бъдат създадени овощни насаждения от череши и смокини. Предвижда се ограждане на имота с телена ограда. Имотът се намира в непосредствена близост до урбанизирана територия. Инфраструктурните връзки са налични в близост.

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 107/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 2011 г. ДВ, бр.94 /2012 г.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница”.

На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие да бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански и кметство с. Склаве.