Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 13/2013 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на рибарник за отглеждане на сладководна риба – шаран, толстолоп и бял амур в имот № 061010 в землището на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Имот № 061010 в местността „Арго“ в землището на с. Хърсово е с начин на трайно ползване „нива“, шеста категория на земята, с площ 19.363 дка и в него се предвижда да се изградят четири водни огледала с правоъгълна форма за отглеждане на сладководна риба, като 2 бр. от тях са с размери 55.0х100.0х2.5 м и обем 13 750.0 м3, а другите два с размери 60.0х43.0х2.5 м и обем 6 450 м3. Общия обем на рибарника е 40 000 м3, а общата заета площ е 16.16 дка. Необходимото количество вода за пълнене и опресняване на водата в рибарника е 9.7 л/сек, 830.14 м3/дневно или 303 000 м3/год. Водоснабдяването е предвидено от р. Мелнишка.

Инвестиционното предложение „Изграждане на рибарник за отглеждане на сладководна риба – шаран, толстолоп и бял амур в имот № 061010 в землището на с. Хърсово, община Сандански“ е ново, попада в обхвата на т. 1, букви „е“ на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС и произнасяне с решение е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение попада частично в границите на защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г.)

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански и кметство с. Хърсово.