Съдържание

Посетители

В момента има 303  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 17/2013 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на ВЕП от четири броя ветрогенератори с мощност 1,5 МW в поземлен имот № 011089, местност „Юручката нива“, землище на с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград за оползотворяване на част от енергийния потенциал на вятъра“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Предвижда се изграждане на 4 бр. ветрогенератори с мощност 1,5 МW в поземлен имот № 011089 (девета категория на земята) с площ 20.179 дка, местност „Юручката нива“, землище на с. Марулево. Предвижданият общ годишен капацитет на произведената електроенергия е 12 608 МWh/y, при годишно производство на електроенергия от един ветрогенератор 3 152 МWh/y.

Инвестиционното предложение е ново, попада в обхвата на т. 3, буква „и“ на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС и произнасяне с решение е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. На около 5,5 км югозападно от местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).

В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС не са представени данни за начина на присъединяване на обекта към ел. преносната мрежа. Това затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираната защитена зона.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по процедурата по оценка за съвместимостта по чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Благоевград и с. Марулево.