Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 18/2013 г.

инвестиционно предложение: „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на село Баня, община Разлог, област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Намерението за изграждане на ПСОВ с капацитет 4893 екв.ж., реконструкция и разширение на част от водопроводната и на част от канализационната мрежи на село Баня е включено в т. 11, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на закона за защитените територии.

Не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно защитена зона BG0001021 “Река Места”, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.,) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с най-близо разположените защитени зони по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на с. Баня, община Разлог няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположените зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Баня, община Разлог и директора на БДЗБР-Благоевград.