Съдържание

Посетители

В момента има 438  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 20/2013 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски обект в поземлен имот с идентификатор 61813.338.29 с площ 2999 м2, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на сглобяема сграда тип хале с обща използвана площ около 1 700 м2. В сградата се презвижда изграждан на търговска част със складови помещения, прилежаща административна част и кафе за посетителите.

Вида на стоките които ще се предлагат в търговската част са асортимент от пакетирани промишлени стоки за бита, детски играчки, дрехи , козметика и аксесоари за дома, спортни стоки и др. Не се предвижда допълнителна обработка на стоките в обекта. Общата използвана площ е около 1700 м2, а необходимата търговска площ около 1200 м?. Предвиждан капацитет около 150 посетители на час.

Предвиждат се около 50 бр. места за паркиране. Повърхностните дъждовни води от паркинга ще отиват в пречиствателно съоръжение – тип каломаслоуловител след което ще се събират в резервоар за противопожарни нужди.

Електрозахранване – предвижда се да се изгради собствен трафопост разположен в имота. За захранване на трафопоста на страна средно напрежение се предвижда да се положи кабел 20 кV САХЕмТ 3х (1х120 мм) от ел. 20 кV до новото КТП в имот 61813.338.29, с дължината на кабела около 700 м, който се предвижда да се положи в сервитута на полски път граничещ с път от Републиканската пътна мрежа ?? – 19 „Симитли – Гоце Делчев”.

В района на имота няма изградена водопроводна мрежа. Захранването на обекта с вода може да се осъществи от съществуващ довеждащ водопровод ф 180/12.5 ПЕ тр. За целта се предвижда да се изгради нов водопровод с дължина около 750 м. Възложителят е сключил договор с фирма, която ще подържа изгребната яма и която има сключен договор с ГПСОВ гр. Разлог, където ще се приемат за пречистване отпадъчните води от изгребната яма.

Отоплението и климатизацията на обекта се предвижда да се извършва, чрез ел. енергия.

Инвестиционното предложение е ново, попада в обхвата на т. 10, буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС и произнасяне с решение е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.

Най-близките защитени зони до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.3.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000209 “Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД – 572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), разположени на около 5 км южно от горецитираният имот.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп..), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000209 “Пирин”.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие ще бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Разлог.