Съдържание

Посетители

В момента има 165  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 24/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на птицекланица с капацитет 10000 птици на ден в поземлен имот с идентификатор 17395.153.14, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на едноетажна сграда със застроена площ около 1 500 м2 и линия за клане на птици, шоково охлаждане, опаковане и пакетиране, съхранение в охладено състояние при температура 0 ?С и съхранение в замразено състояние при температура минус 18 ?С.

Производственият капацитет на кланицата е 14 тона трупно месо на денонощие или около 10 000 бр. птици за един работен ден, съответно 50 000 бр. на седмица.

Вода за питейни, промишлени и противопожарни нужди с обем 40 м3 за денонощие за обекта ще се обезпечи от от съществуващ водопровод ф 110, отстоящ на около 500 метра от площадката - съществуващата водопроводна мрежа на гр. Гоце Делчев, експлоатирана от „ВиК” ЕООД гр. Благоевград.

Заустването на канализацията ще става в съществуващ канализационен колектор на гр. Гоце Делчев, отстоящ на около 30 м от площадката. Предвижда се изграждане на локално пречиствателно съоръжение за третиране на отпадъчните води. Същите ще се заустват в съществуваща канализация.

Захранване на обекта с ел.енергия ще се осъществи от съществуващ ел. провод отстоящ на около 300 м от обекта.

Инвестиционното предложение е ново. Производственият капацитет на линията попада в обхвата на т. 7, буква “е” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС и произнасяне с решение е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение предвижда промяна предназначението на земеделска земя с начин на трайно ползване: „нива“ с цел изграждане на птицекланица. Общата площ на имота, предмет на ИП е 5278 кв. м. Предвижда се ЗП в имота да бъде около 1500 м2. Предвижда се изграждане на локално пречиствателно съоръжение за третиране на отпадъчни води. Същите ще се заустват в съществуваща канализация.

Горецитираният имот, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG00002076 „Места”, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.

При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Места”, определен със заповед № РД – 532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите.

В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него липсва информация за местоположението на трасетата (съществуващи и нови) на техническата инфраструктура, необходима за функционирането на обекта. Това затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираната защитена зона.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Гоце Делчев.