Съдържание

Посетители

В момента има 425  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 26/2013 г.

инвестиционно предложение: „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за ОЧЦМ с дейности по събиране на ИУЕЕО и НУБА в УПИ ІІ-275 в кв. 34 по действащ регулационен план на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация в уведомлението се предвижда разширяване на дейността на съществуваща площадка за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с дейности по събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и излезли от употреба батерии и акумулатори (НУБА) в УПИ ІІ-275 в кв. 34 по действащ регулационен план на с. Дамяница, община Сандански.

Площта (имот пл. №275 от кв. 34 на с. Дамяница) използвана към момента и за която възложителя има издаден лиценз на площадка с. Дамяница, област Благоевград е 2000 м2, а за целите на намерението ще се полза цялата площ на УПИ ІІ – 275 в  кв. 34, с. Дамяница от 13 083 м2, съгласно представения договор за наем от 03.01.2013 г. между „ПИРИН ПЛОД“ АД – гр. Благоевград и ЕТ „ИНВИКТО – ХРИСТО МИЛЕНКОВ“ – гр. Благоевград, което се явява разширение не само на дейността на съществуваща площадка от 2000 м2, но и почти шест кратно увеличение на площта върху която ще се извършват дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), дейности по събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и излезли от употреба батерии и акумулатори (НУБА).

Предвид, че за УПИ ІІ – 275 в кв. 34, с. Дамяница няма проведена процедура по реда на глава шеста на ЗООС и издадено решение по преценяване за необходимост от ОВОС, дейността по съхраняване на ОЧЦМ за площта от 13 083 м2 се явява значително разширение на дейността за УПИ ІІ – 275 в кв. 34, с. Дамяница.

Съгласно посоченото в т. 8 от уведомлението е необходимо изготвяне на ПУП-ПР и ПУП-ПЗ и неговото одобряване за получаване на разрешение за дейности с отпадъци.

Дейността „съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства е включена  в обхвата на  т. 11, буква “д” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2  на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста на ЗООС.

Предвижданите нови дейности и увеличение на площта необходима за осъществяване на дейностите по отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и излезли от употреба батерии и акумулатори (НУБА) от 2000 м2 на 13 083 м2 в УПИ ІІ-275 в кв. 34 по действащ регулационен план на с. Дамяница, община Сандански е разширение на инвестиционно предложение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста на ЗООС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС и произнасяне с решение е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0002098 «Рупите» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.28/2010 г.), разположена на около 640 м западно от имота.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата  за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002098 «Рупите».

На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие ще бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и кметство с. Дамяница.