Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 27/2013 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за с. Кулата, с. Чучулигово и с. Марино поле в част (1,456 дка) от имот №000270 с обща площ 8 000 дка, местност „Янкулица“, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград и довеждащ път“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Намерението Ви за изграждане на ПСОВ за с. Кулата, с. Чучулигово и с. Марино поле с капацитет 1300 екв. жители е  включено в т. 11, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което инвестиционното предложение  подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на  основание  чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони  като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, а именно:

  • защитена зона BG0002098 “Рупите”, определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за опазване на дивите птици, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г., изм и доп.), обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 28 от 2010 г.);
  • защитена зона BG0001023 “Рупите – Струмешница”, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР за опазване на дивите птици, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. В тази връзка същото попада под разпоредбите чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.,)  и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му със защитена зона BG0002098 “Рупите”, и защитена зона BG0001023 “Рупите – Струмешница”, по реда на глава трета от същата.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитена зона BG0002098 “Рупите”, определени със Заповед № РД -282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 28/2010 г.) за обявяването й.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал  3 от Наредбата за ОС РИОСВ – Благоевград ще се произнесе по вероятността на значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите  и местообитанията н видовете, в т. ч.  и птиците, предмет на опазване на защитените зони на етапа на внесена от възложителя информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на с. Чучулигово, с. Марино поле и директора на БДЗБР - Благоевград.