Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 28/2013 г.

инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), гр. Кочериново,  реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежи на гр. Кочериново община Кочериново, област Кюстендил”

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация съоръженията на съществуващата площадка на ПСОВ в имоти №000912 и №000913, землище на с. Бараково, община Кочериново не функционират поради лошото си експлоатационно състояние, което налага необходимостта от ремонт и рехабилитация на същата.  Предвижда се  и реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежи на гр. Кочериново.

Предвид, горното така заявеното намерение за ремонт и рехабилитация на ПСОВ се явява изменение на инвестиционно предложение по смисъла на чл. 93, ал. 1 т. 2 от ЗООС на обект, включен в т. 11, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС  и подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД – 770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.).

При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.,) се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002099 “Кочериново”, определен със Заповедта за обявяването й.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде направена въз основа на внесената от възложителя информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Бараково и директора на БДЗБР - Благоевград.