Съдържание

Посетители

В момента има 341  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 34/2013 г.

инвестиционно предложение: “Преустройство и промяна предназначението на спортно-оздравителен център за лекарски кабинети, разположен в УПИ І – 1000 от кв. 120 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“
СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С инвестиционното предложение се предвижда да бъде променено предназначението на спортно-оздравителен център, находящ се в част от първи етаж (самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.1000.12.8, съгласно схема № 5345819.03.2013 г. – собственост на възложителя) към хотелски комплекс „Неврокоп“ на ул. „Михаил Антонов“ № 1 (УПИ І – 1000 от кв. 120 по плана на гр. Гоце Делчев) в лекарски кабинети за оказване на първична доболнична помощ с площ 101 м2, за обслужване на до 60 бр. граждани на община Гоце Делчев дневно.

За инвестиционното предложение н основание чл. 140 от Закона за устройството на територията е издадена виза № 236/11.12.2012 г. от Гл. архитект на Община Гоце Делчев за изработване на инвестиционен проект за преустройство и промяна предназначението на спортно-оздравителен център за лекарски кабинети, разположен в УПИ І – 1000 от кв. 120 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква “б” на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), по смисъла на §1, т. 29в, подточка “б” от Допълнителните му разпоредби и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

ИП е свързано с промяна предназначението на спортно оздравителен център на площ от 101 кв. м с цел обособяване на лекарски кабинети за оказване на първична доболнична помощ в сграда с идентификатор 17395.501.1000.12 с предназначение: „хотел“. За нуждите на ИП не се предвиждат нови строителни дейности и изграждане на нова инфраструктура.

Имот 17395.501.1000, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп..), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 «Места».

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Гоце Делчев.