Съдържание

Посетители

В момента има 175  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 35/2013 г.

инвестиционно предложение: „Ферма за масово фотоавтотрофно култивиране на микроводорасли в оранжериен комплекс – 18 715 м2, в имоти с №№065015 и 066002, землище на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“ 
СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Установи се, че инвестиционното предложение включва както изграждане на ферма за масово фотоавтотрофно култивиране на микроводорасли в оранжериен комплекс – 18 715 м2 в имот  с №065015, така също и изграждане на 2 бр. водовземни съоръжения – шахтови кладенци, разположени в границите на имот №066002  и инсталиране на модулно пречиствателно съоръжение в границите на имот №066002.

Инвестиционното предложение е ново, попада в обхвата на т. 10, буква „н“ - добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води на Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Площите, предмет на инвестиционното предложение (имоти с номера 065015 и 066002 в землището на с. Кромидово, общ. Петрич, обл. Благоевград) попадат в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, а именно: защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС” и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му със защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница”, по реда на глава трета от същата.

Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе по вероятността на значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване на защитена зона  BG0001023 „Рупите - Струмешница” на етапа на внесена от възложителя информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Петрич, село Кромидово и до директора на БДЗБР-Благоевград.