Съдържание

Посетители

В момента има 99  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 37/2013 г.

инвестиционно предложение:“Изграждане на жилищна сграда в имот №063003, местност „Чешмата“, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“
СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С инвестиционното предложение освен жилищно строителство се предвижда и изграждане на собствен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване в обем 1,4 м3/ден.

Инвестиционни предложения, свързани с добив на подземни води с годишен обем на добиваната вода под 10 млн. куб. м попадат в обхвата на т. 10, буква “н” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което горното инвестиционно намерение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0002099 „Кочериново” определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.), обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102 от 2008 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с най-близко разположените защитени зони по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на жилищна сграда в имот №063003, землище на с. Рилци, общ. Благоевград, обл. Благоевград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Благоевград, кметство Рилци и директора на БДЗБР - Благоевград.