Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 40/2013 г.

инвестиционно предложение:  “Изграждане на фотоволтаична централа в УПИ VІІІ-141, 142, кв. 39 по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“
СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация в имота са изградени едноетажни постройки свързани помежду си, които се ползват като жилищна сграда.

С инвестиционното предложени се предвижда в незастроената част от имота (600 м2) да се изгради фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW. Фотоволтаичната централа ще се състои от 120 модула, монтирани върху носеща метална конструкция. Произведената от централата електроенергия ще се присъедини към Националната електропреносна мрежа посредством въздушен ел. провод с дължина 20 м.

Преносът на електроенергия по надземни кабели е включен в т. 3, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0002099 „Кочериново” определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.), обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102 от 2008 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с най-близо разположените защитени зони по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаична централа в УПИ VІІІ-141, 142, кв. 39 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, обл. Кюстендил, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Кочериново и кметство Стоб.