Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 41/2013 г.

инвестиционно предложение:„Изграждане на две стопански постройки – за отглеждане на екзотични животни и втора за съхранение на селскостопанска продукция, едноетажна сламена къща, резервоар за вода, засаждане на трайни насаждения и изграждане система за капково напояване“ в имот №016010 с площ 7,314 дка, местност „Побучен камък“, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“, във връзка с кандидатстване по мярка 311 по Програма за развитие на селските райони (ПРСР)
СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С инвестиционното предложение се предвижда:

  • две стопански постройки – една с площ 71 м2 за отглеждане на екзотични животни и втора с площ 75 м2 за съхранение на селскостопанска продукция и помещение за обитаване;
  • едноетажна сламена къща с две спални, столова с бокс и тоалетна с баня със застроена площ до 70 м2;
  • резервоар с кубатура 100 м3 за събиране на дъждовни води и води от снеготопене;
  • септична яма за обслужване на предвидените дейности;
  • засаждане на трайни насаждения (ябълки, круши, сливи, арония, лозя, ягоди, малини и др.) на площ от 2 дка;
  • капкова система за напояване на трайните насаждания.

Водоснабдяването за битови цели се предвижда да се извършва с цистерни.

Електрозахранването се предвижда да се осъществява, чрез соларни панели-колектори с обща мощност 2 кW.

Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.

Най-близките защитени зони до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са BG0000495 „Рила“ за опазване дивите птици, обявена със Заповед № РД – 764/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 100/2008 г.) и BG0000495 „Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. списък от защитени зони (ДВ бр. 21/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони BG0000495 „Рила“.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Разлог, кметство Бачево и директора на БДЗБР-Благоевград.