Съдържание

Посетители

В момента има 135  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 42/2013 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на пункт за изкупуване на вторични суровини от отпадъчен скрап от желязо, стомана, алуминий, бронз, месинг, цинк, калий в имот с идентификатор 04279.618.74.1.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"
СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Предвижда се изкупуване на отпадъци и сортиране, нарязване и пакетирането им до размери удобни за транспортиране и транспортиране да крайния потребител.Ще се използва 850 м2 (12 х72 м) сграден фонд.

Съгласно чл. 38 на Закона за управление на отпадъците: „Дейностите по ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда”.

Към уведомлението е приложено писмо на ОбА Благоевград (изх. №М-03-8/12.02.2013 г.), с което се удостоверява, че имот с идентификатор 04279.618.74.1.1 по одобрени КККР на гр. Благоевград, община Благоевград попада в зона Пп- предимно производствена зона по ОУП на Община Благоевград – т. е инвестиционното предложение е допустимо на тази площадка спрямо чл. 38 на ЗУО.

Дейността „съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства е включена в обхвата на т. 11, буква “д” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС. Инвестиционното предложение „Изграждане на пункт за изкупуване на вторични суровини от отпадъчен скрап от желязо, стомана, алуминий, бронз, месинг, цинк, калий в имот с идентификатор 04279.618.74 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на т. 11, буква “д” на Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста на ЗООС.

Приемаме представената от Вас документация като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко».

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие да бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Благоевград.