Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №130/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на съпътстващи съоръжения, необходими за свързване на предвидения за монтаж газотурбинен компресор в имот №004005 със съществуващия газопровод и компресорна станция „Петрич", землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г.,  посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната  среда: 

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на съпътстващи съоръжения, необходими за свързване на предвиденият за монтаж газотурбинен компресорен агрегат в поземлен имот №004005 със съществуващия газопровод и компресорна станция „Петрич", а именно:
1. Модернизация на съществуващите входно/изходни газопроводи включваща:

 • изграждане на два броя шахти (с размери 3х4m) за монтаж на съоръжения (дренажи и въздушници) върху съществуващи входно/изходни газопроводи с диаметри 700 mm;
 • пътища и обслужващи площадки за достъп на строителна механизация и транспортни средства до посочените шахти.

2. Проектиране и изграждане на нови входно/изходни газопроводи с диаметри и дължини (входящи - DN=700mm; L=100m и изходящи - DN=600mm; L=65m) и включване към съществуващи входно/изходни колектори, а именно:

 • връзка на ново проектираните входно/изходни газопроводи със съществуващите колектори.

3. Преоборудване на общостанционни кранове и подмяна на датчици и кабели:

 • преоборудване на съществуващите общостанционни кранове и подмяна на датчици – ще се осъществи в границите на съществуващите технологични площадки;
 • кабелно трасе от общостанционни кранове до контролна зала. Предвижда се полагане на контролен кабел в траншея с дълбочина на изкопа 1,1х0,4m в сервитута на съществуващите шлейфи.

4. Измерване на технологичната газ на КС Петрич:

 • изграждане на шахта за монтаж на газоизмервателен прибор-ултразвуков разходомер (с размери 5,7х5,7m) върху съществуващ изходен газопровод;
 • кабелно трасе от газоизмервателен прибор върху съществуващ изходен газопровод до контролна зала; Предвижда се полагане на контролен кабел в траншея с дълбочина на изкопа 1,1х0,4m в сервитута на съществуващите шлейфи;
 • път и обслужваща площадка за достъп на строителна механизация и транспортно средство до посочената шахта.

5. Възел за работа в реверсивен режим

 • разширение на съществуващата площадка на „Станция за очистване на газопровода" за монтаж на новопроектираните реверсивни връзки за присъединяване на магистралния газопровод с КС „Петрич";
 • кабелни трасета от новопроектираните реверсивните връзки до компресорната станция.

Предвидено е инвестиционното намерение да се реализира в рамките на 11 поземлени имота. По вид собственост засегнатите имоти са разпределени, както следва:

 • 3 бр. поземлени имота са държавна частна собственост, два от които са собственост на Булгартрансгаз ЕАД;
 • 1 бр. поземлен имот е общинска публична;
 • 7 бр. поземлени имота са частна собственост.

За инвестиционно предложение за монтаж на газотурбинен компресор в имот №004005, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград от министъра на околната среда и водите е издадено Решение № 9-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) с характер „да не се извършва ОВОС".
Предвид горе изложеното така заявеното инвестиционно предложение се явява разширение и изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС на обект попадащ в т. 31, буква „а" от Приложение № 1 на ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околна среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Заявената площ, предмет на инвестиционното предложение (съгласно приложена ситуация) не попада в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същата попада изцяло в границите на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001023 "Рупите - Струмешница", включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.) и защитена зона за опазване на дивите птици BG0002098 "Рупите", обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002098 "Рупите", определен със заповедта за обявяването й.
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него не е представена характеристика на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите. Това затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираните защитени зони. В предвид това е изискано с искането за преценяване на необходимостта от ОВОС да бъде внесена допълнителна информация.
След представяне на изисканата информация и въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС".
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Петрич и кмета на с. Рупите.