Съдържание

Посетители

В момента има 160  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №127/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на МВЕЦ на напоителен тръбопровод М-1-1 от р. Санданска Бистрица в поземлен имот №131012 с площ 609 м2, местност „Гнилник", землище на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г.,  посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната  среда: 

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на МВЕЦ на магистрален напоителен тръбопровод М-1-1 от р. Санданска Бистрица в имот №131012, землище на гр. Сандански. Ще бъдат изградени следните съоръжения:
- сграда за МВЕЦ на кота 225 м, ТП и изгребна яма за битови отпадни води в имот №131012;
- нов ЖР стълб на ЕП 20 кV „Бистрица" за присъединяване на ТП, кабел 20 кV – 50 м;
- транспортиране на водата от дюкер М-1-1 до МВЕЦ, чрез изграждане на отклонение с дължина 50 м (довеждащ напорен тръбопровод през полски път с №000206, землище на с. Поленица);
- водоснабдяване на имот №131012 с вода за питейно-битови нужди от съществуващ водопровод, минаващ по полски път, северно от имота.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, буква „з" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Заявената площ за реализиране на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението му е разположена защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.).
Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредбата за ОС подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че изграждане на МВЕЦ на напоителен тръбопровод М-1-1 от р. Санданска Бистрица в имот №131012, землище на гр. Сандански, община Сандански няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в границите на горецитираната защитена зона

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански