Съдържание

Посетители

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №126/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на хотелски комплекс в имот №000124 с площ 26700 м2, местност „Безеника", землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г.,  посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната  среда: 

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на хотелски комплекс с капацитет до 100 човека, SPA център и басейн в имот с площ 26700 м2. Захранването на SPA центъра и басейна с минерална вода ще бъде осъществено от КЕИ № 8 от находище на минерална вода «Сандански», гр. Сандански. Необходимите водни количества за питейно-битови нужди се предвижда да бъдат осигурени от водопроводната мрежа на гр. Сандански. Битовите отпадъчни води ще се заустват в канализационната мрежа на гр. Сандански.
Предвид горе изложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 35, буква „а" на Приложение № 1 към чл. 92, ал. 1, т. 1 на ЗООС и подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).
Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно:

  • защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр.107/2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41/ 2011 г.).

Инвестиционното предложение, като предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, включително и върху най-близо разположените, по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", вкл. и върху най-близо разположената защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Предвид по-горе направената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие Ви уведомяваме, че в рамките на процедурата по ОВОС като отделно приложение не следва да се изготви оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и кметство Поленица