Съдържание

Посетители

В момента има 118  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 47/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда с предназначение за младежки център в част от имот с идентификатор 04279.614.119 (попадащ в кв. 86 по плана на ЦЧГ) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Намерението за изграждане на сграда, предназначена за младежки център е включено в т. 10 буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо са разположени следните защитени зони:

  • защитена зона „Бобошево” с идентификационен код BG0002107 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ бр. 104 от 2008 г.);
  • защитена зона BG0001022 „Орановски пролом – Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (Обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда. В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с най-близо разположените защитени зони по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на сграда с предназначение за младежки център, предвидено да се реализира в част от поземлен имот с идентификатори 04279.614.119 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, попадащ в кв. 86 в ЦГЧ на гр. Благоевград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.