Съдържание

Посетители

В момента има 640  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 45/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на вилна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 02676.117.79 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на вилна сграда и собствен водоизточник с цел осигуряване на осигуряване на необходимите количества вода за питейно-битови нужди в обем ~ 50 м3/год.

Добивът на подземни води с годишен обем на добиваната вода под 10 млн. куб. м попада в обхвата на т. 10, буква “н” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо са разположени следните защитени зони, чийто граници се припокриват изцяло:

  • защитена зона “Пирин” с идентификационен код BG0000209 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-828/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 28 от 2010 г.);
  • защитена зона BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с най-близо разположените защитени зони по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 02676.117.79 по одобрената КККР на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Банско и директора на БДЗБР-Благоевград.