Съдържание

Посетители

В момента има 238  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 44/2013 г.

Инвестиционно предложение:“Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.602.283.2.43, находящ се в сграда с идентификатор 04279.602.283.2, разположена в имот с идентификатор 04279.602.283 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин за промишлени стоки в стоматологичен кабинет“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Заявеното намерение за преустройство на магазин за промишлени стоки в стоматологичен кабинет попада в обхвата на т. 10, буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близо са разположени следните защитени зони:

  • защитена зона „Бобошево” с идентификационен код BG0002107 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 104 от 2008 г.);
  • защитена зона BG0001022 „Орановски пролом – Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с най-близо разположените защитени зони по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за обособяване на стоматологичен кабинет в самостоятелен обект с идентификатор 04279.602.283.2.43, находящ се в сграда с идентификатор 04279.602.283.2, разположена в имот с идентификатор 04279.602.283 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, УПИ ІV-602.283, 602.518 в кв. 1 по плана на гр. Благоевград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград.