Съдържание

Посетители

В момента има 264  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 81/ 2009 г.

Д-Р ЧАВДАР АНДОНОВ – УПРАВИТЕЛ НА „ПЪРВА ЧАСТНА МЕДИКО – ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ВИЗИЯ” ЕООД, документация за инвестиционно предложение: «Промяна на предназначението на част от сутерена на сграда с идентификатор 04279.603.223.1, УПИ ІV, кв. 35 по плана на 4-ти микрорайон, гр. Благоевград, Община Благоевград в лаборатории по клинична патология, промяна предназначението на лекарски кабинети, разположени на втори етаж /кота +3.45/ в кардиологично отделение и сектор за инванзивна кардиология и промяна на предназначението на клинична лаборатория и лекарски кабинети, разположени на трети етаж /кота +6.90/ в хирургична клиника»

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е разширение/изменение на изпълнено инвестиционно предложение попадащо в обхвата на т. 10, буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и  съгласно чл. 93, ал. 1,  т. 2 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Не е предвидно инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа «НАТУРА 2000».

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/, (ДВ, бр. 73/2007 г.), във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, буква «а», инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на  защитените зони.

Оценката на съвместимостта на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, се извършва чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, по реда на ЗООС и при спазване на специалните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие и на глава трета на Наредбата за ОС.

Приемаме внесеното уведомление по чл. 4 от Наредбата за ОВОС и като   уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС .

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Благоевград.