Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 78/ 2009 г.

Г-н Цветомира Станинска управител на "Пирин пауър 2009” ООД със седалище, гр. Благоевград, документация за инвестиционно предложение: Изграждане на два броя МВЕЦ (МВЕЦ 1 и МВЕЦ 2), изравнител и два броя напорни тръбопровода с водохващане при р. Разколска, землище на с. Влахи, Община Кресна


СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно записаното в т. 1 от “Характеристика на инвестиционното предложение” на уведомлението с инвестиционното намерение предвиждате изграждане на два броя МВЕЦ, изравнител с обем 8000 м3 и два броя напорни тръбопровода с водохващане при р. Разколска. Инвестиционните предложения за изграждане на МВЕЦ и изравнител с обем 8000 м3 като самостоятелни инвестиционни предложения попадат съответно в т. 3, буква “з” (МВЕЦ) и т. 10, буква “з” (изравнител с обем 8000 м3) на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и съгласно чл. 82, ал. 3 (когато за осъществяването на инвестиционното предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка спомагателни или поддържащи дейности, за които е задължително да се извърши ОВОС или да се прецени необходимостта от ОВОС, оценките на отделните инвестиционни предложения се съвместяват) и чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежат на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение попада в защитена зона “Кресна - Илинденци” с код BG 0000366 за опазване на природните местообитанияи дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а” във връзка с ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), (Наредбата за ОС).

Представената в уведомлението информация е достатъчна за да се извърши преценяване за вероятната степен за отрицателно въздействие върху горепосочената защитена зона. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие ще се извърши при внасяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Кресна и с. Влахи.