Съдържание

Посетители

В момента има 236  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 72/ 2009 г.

Г-ЖА ЕМИЛИЯ ДАНЧОВА КЛАДЕФТИРА, ГР. САНДАНСКИ, документация за инвестиционно предложение:  „Животновъдна ферма – птицеферма за 250 бр. кокошки носачки в имот №071056 с площ 7.000 дка, местност „Долни орман”, землище на гр. Сандански, Община Сандански

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация инвестиционно предложение за изграждане на мултифункционална спортна зала е включено в т. 1, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „а” от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), (обн. ДВ, бр. 73/2007 г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Оценката на съвместимостта на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, се извършва чрез процедурата по ОВОС по реда на ЗООС и при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета на Наредбата за ОС.

Приемаме информацията представена с уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС за достатъчна за извършване на преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Сандански.