Съдържание

Посетители

В момента има 360  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 54/ 2009 г.

 
ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ МИТЕВ, УПРАВИТЕЛ НА „ИДЕЯ БИЛДИНГС” ООД, ГР. СОФИЯ,
документация за инвестиционно предложение за изграждане на руслов тип ВЕЦ  „МЕСТА – 1” и  ВЕЦ  „МЕСТА – 2” на течащи води в участък от река Места, разположен над с. Филипово, землище на с. Филипово и с. Гостун, община Банско, Област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква “з на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предолжение попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” – защитена зона определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование с наименование “Река Места” с код BG0001021, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №802/4.12.2007 г. списък от защитени зони. 

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”.

Представената в уведомлението информация не е достатъчна за да се извърши ОС. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие ще се извърши при внасяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Банско и кметовете на с.  Филипово и с. Гостун.