Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 41/ 2009 г.

Представена  от  ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ УПРАВИТЕЛ НА „БРОВО-СТРОЙ”ООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД  документация за инвестиционно предложение «Ваканционно селище» в имот № 000787 с обща площ от 10.841 дка в  землището на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение с обща използвана площ  над 10 дка, извън урбанизирана територия попада в точка 37, буква “а” на Приложение № 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и е предмет на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 92, т. 1 на ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Във връзка с представеното уведомление по чл. 10, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС; приета с ПМС № 201/2007 г) за горецитираното инвестиционно предложение, изразяваме следното становище:

Съгласно представената с уведомлението по чл. 10, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС; приета с ПМС № 201/2007 г) информация, инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най – близко до заявената площ се намира защитена зона “Орановски пролом - Лешко” с код BG0001022 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,  включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007 г.);

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква «а», във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС, подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След преглед на представената документация и на основание чл. 39, ал. 3 от горецитираната Наредба за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаната защитена зона.

На основание на гореизложеното и съгласно чл. 39, ал. 4 от Наредбата за ОС не  е необходимо в доклада по ОВОС, като отделно приложение да бъде  включена оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони.

Копие от писмото е изпратено до кмета на  община   Благоевград и на с. Покровник.