Съдържание

Посетители

В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 38/ 2009 г.

Представена от  ИНЖ. ИЛИЯ БОРИСОВ КРЪСТЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА, ГР. КРЕСНА, УЛ. „МАКЕДОНИЯ” № 96 документация за инвестиционно предложение: Подпорна стена на река Брезнишка поземлен имот №000853, местност „Реката”, землище на с. Горна Брезница, Община Кресна”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на т. 1, буква „з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на  защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.  Инвестиционното предложение попада в защитена зона «Кресна – Илинденци» с код BG0000366 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. списък от защитени зони.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31, на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква «а» във връзка с ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.), приета с ПМС № 201 от 31 август 2007 г.), подлежи и на оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване н азащитените зони.

Приемаме информацията за достатъчна за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони (Натура 2000 места).

Копие от писмото е изпратено до кмета на  с. Горна Брезница.