Съдържание

Посетители

В момента има 474  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 93/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:„СТРИМ - РЕК” ЕООД, 1612 ГР. СОФИЯ,  ул. „ Шандор Петьофи” № 29, вх. А, ет. 1, ап. 3

документация за инвестиционно предложение:„Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба гуми, отпадъци от фотографски дейности и отпадъци от черни и цветни метали (метален скраб) в имоти №№ 014096 и 014081, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно информацията съдържаща се в уведомлението намерението на дружеството е да изгради система за събиране и съхраняване на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от фотографски дейности и отпадъци от черни и цветни метали (метален скрап), с цел предаването им за последващо рециклиране, регенериране или оползотворяване. Площадката ще се ползва и като събирателен пункт за НУБА, ИУЕЕО, ИУГ и отпадъци от черни и цветни матали. Предвиждания капацитет на площадката е около 300 тона. Общата площ на площадката е 2.634 дка. Предвижда се престоя на отпадъците на площадката да не бъде повече от три месеца.

Инвестиционното предложение е ново за дружеството и е свързано с дейности по третиране /събиране и съхраняване/ на отпадъци.

Така описаното инвестиционно предложение е включено в обхвата на точка 11, буква “д” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.Приемаме представената документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената с уведомлението информация, инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение се намира защитена зона за опазване на дивите птици BG0002076 “Кресна”, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от  Наредбата за ОС подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони .

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в гореописаната защитена зона.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Кресна.