Съдържание

Посетители

В момента има 488  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 92/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Г-н Бисер Ангелов – управител на „Скрапметал” ООД, гр. София, СО – район Връбница, ул. „Адам Мискевич” № 31

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на излезли от употреба МПС, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и  акумулатори, негодни за употреба гуми, отработени масла и опаковки в част (300 кв. м) от поземлен имот №9050 в квартал 1, промишлена зона на гр. Благоевград, Община Благоевград””

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на излезли от употреба МПС, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, негодни за употреба гуми, отработени масла и опаковки, попада в обхвата на т. 11, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената с уведомлението информация, инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. На отстояние около 5,5 км въздушно от местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени следните защитени зони:

  • BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 770/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.102/2008 г.);
  • BG0002107 “Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.104/2008 г.);

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредбата за ОС подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони .

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в гореописаните защитени зони.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Благоевград.