Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 86/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-жа Мария Иванова Нонева – управител на „Венимар инвест”ООД, гр. Сандански

документация за инвестиционно предложение: „Предприятие за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци” в имот с №003001, местността „Лъките”, землище на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци с капацитет под 300 т/ден готова продукция (средна стойност за тримесечие) е включено в точка 7, буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имот №003001 в землището на с. Дамяница, общ. Сандански, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близо разположената защитена зона е BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение №802/04.12.2007 г.(ДВ, бр. 107/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то попада под разпоредбите на чл.2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което за него следва да се извърши оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона по реда на глава трета от Наредбата за ОС.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще бъде извършена на етап “Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на с. Дамяница и на община Сандански.