Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 83/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Апостол Апостолов кмет на Община Симитли със седалище и адрес на управление гр. Симитли, ул. “Христо Ботев” № 27

документация за инвестиционно предложение: “Частично почистване на речното корито на река Струма в участък от точка 1 до точка 2, предвиждащо и изграждане на защитни и укрепителни съоръжения /диги, габиони, подпорни стени и др./ за предпазване на територията на гр. Симитли от наводнения, землище на гр. Симитли, Община Симитли” 
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за частично почистване на речното корито на река Струма в участък от точка 1 с координати х-4514466.29, у-8481411.78 до точка 2 с координати х-4513244.9, у-8481143.5, предвиждащо и изграждане на защитни и укрепителни съоръжения /диги, габиони, подпорни стени и др./ за предпазване на територията на гр. Симитли от наводнения попада в обхвата на т. 1, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Приемаме представената от Вас документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост са разположени защитени зони BG0000366 «Кресна - Илинденци» и BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет и защитена зона BG0002076 «Кресна» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква «а» във връзка с ал. 3 от Наредбата подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони .

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в гореописаните защитени зони.

Писмото е изпратено до кмета на Община Симитли.