Съдържание

Посетители

В момента има 742  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 64/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Николай Чакалов, живущ в с. Дрангово, Община Петрич

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства към обект автосервиз, магазин за авточасти и офиси в имот № 000870, местност “Голко”, землище на гр. Петрич, Община Петрич”
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената иформация в уведомлението и документцията към него се предвижда изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства към обект автосервиз, магазин за авточасти и офиси (за който от главен архитект на Община Петрич е издадено разрешение за строеж № 360/10.09.2008 г.)

Инвестиционното предложение за изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства е включено в т. 11, буква “д” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС.

Така заявеното намерение, представлява изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената с уведомлението информация, инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена ЗЗ «Беласица» с код BG0000167 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в гореописаната защитена зона.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Петрич.