Съдържание

Посетители

В момента има 49  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 63/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Инж. Илиян Кръстев кмет на Община Кресна, гр. Кресна, ул. «Македония» № 3

документация за инвестиционно предложение: “Първично залесяване на неземеделски земи в имот № 021001 с площ 54.817 дка, местност “Равно поле”, землище на с. Горна Брезница, Община Кресна”
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за първично залесяване на неземеделски земи на площ от 54.817 дка е включено в т. 1, буква “г” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Теренът на инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 0000366 “Кресна-Илинденци”, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 121/02.03.2007 г. списък от защитени зони.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”, във връзка с ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ бр.73/2007 г.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната защитена зона.

На основание чл. 11 от Наредбата е необходимо едновременно с искането за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Глава шеста от ЗООС, като отделно приложение да представите следното:

  • информация за вида и състоянието на близко разположени гори от Държавен горски фонд, стопанисвани от Държавно горско стопанство Кресна. Описание на дървесните видове и насаждения, които се намират в съседните на имота горскостопански територии. В близост има ли естествени насаждения от бреза или брезови култури.
  • снимки на имота.

След внасяне на изисканата информация от възложителя, ще се извърши оценка за съвместимост на инвестиционното предложение по реда на Наредбата за ОС. 

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Горна Брезница.