Съдържание

Посетители

В момента има 272  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 60/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ВЕЛЬО ИЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА  ПЕТРИЧ, ГР. ПЕТРИЧ, ул. „Цар Борис ІІІ” № 24

документация за инвестиционно предложение: “Първоначално залесяване на неземеделски земи” - имоти № 035053 и № 035055 в м. ”Билото”, № 025007 в м. ”Поповска чука”, № 024033 в м.”Орела”, № 017049, № 017050 и № 017051 в м. ”Горни градеж”, № 014048, № 014056, № 014059, № 014061, № 014061 и № 015039 в м. ”Равна поляна”, № 026024, № 026034 и № 024035 в м. ” Копривката”, № 010016 и № 010021 в м.”Орището”, № 026036 в м. ”Сухите вирове”, № 010014 в м. ”Мустака”; № 023026 и № 023027 в м. ”Копана вода”, в землището на с. Баскалци, община Петрич”, област Благоевград
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно информацията съдържаща се в уведомлението предвиждате първоначално залесяване на неземеделски земи на обща площ 490.832 дка в землището на с. Баскалци, община Петрич”. Инвестиционните предложения за първично залесяване са включени в точка 1, буква “г” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежат на преценяване за необходимост от ОВОС съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС, предвид което Вашето посочено по – горе инвестиционно предложение подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Теренът на инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 0000224 “Огражден - Малешево”, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 661/16.10.2007 г. списък от защитени зони.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”, във връзка с ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната защитена зона.

На основание чл. 11 от Наредбата за ОС е необходимо едновременно с искането за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Глава шеста от ЗООС, като отделно приложение да представите следното:

  1. Скиците на имотите, които се предвижда да бъдат залесени да се представят и на електронен носител.;
  2. Да се представи картен материал на инвестиционното предложение в неговата цялост на хартиен и електронен носител;
  3. Информация за вида и състоянието на горите - описание на дървесните видове и насаждения, които се намират в обхвата на инвестиционното предложение. В близост има ли естествени иглолистни насаждения от бор, ела и смърч и/или иглолистни култури от същите видове. Има ли естествени насаждения от кестен или култури от вида;

След внасяне на изисканата информация и такса от възложителя, ще се извърши оценка за съвместимост на инвестиционното предложение по реда на Наредбата за ОС.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Баскалци , община Петрич.