Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 51/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ГРЪНЧАРОВ, УПРАВИТЕЛ НА „АДЕС ТРЕЙД” ЕООД , 2700 ГР. БЛАГОЕВГРАД, ул. „Сергей Румянцев” № 9

документация за инвестиционно предложение: за изграждане на „Цех за производство на сладкарски и захарни изделия” в УПИ Х – 1437, кв. 17 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград.

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно информацията съдържаща се в уведомлението се предвижда   производство на сладкарски и захарни изделия – торти и пасти, дребни шприцовани сладки, сиропирани изделия /баклава и толумби чрез технологична линия за толумбички и автоклав за приготвяне на сироп/, еклери, целувки, кексове, бутерни изделия,  и др.

Инвестиционните предложения за призводтво на „захарни изделия  и сиропи” са включени в точка 7, буква “д” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежат на преценяване за необходимост от ОВОС съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Приемаме по принцип представеното уведомление по чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС като информиране на компетентния орган за оценка за съвместимостта по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

От представената информация и документация става ясно, че  имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното не попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” и в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение по принцип подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на  чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а” и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС; ДВ, бр. 73 от 2007 г.).

Представената с уведомлението по чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС информация и документация са достатъчни за  извършването на преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху най-близо разположените защитени зони.

Сектор БРЗТ в РИОСВ - Благоевград ще проведе разписаната в чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС процедура относно преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони на етап “Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Симитли.