Съдържание

Посетители

В момента има 575  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 50/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-ЖА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ШУШКОВА «МАРИЯ БОРИЛОВА» ЕООД, «ДАФНИ – ПМЦ» ООД, «ПАСКОВ СПА 2008», «ТОДОР БОРИЛОВ” ЕООД – ГР. САНДАНСКИ, «РИКОСТ” ООД – ГР. ПЕТРИЧ, «ВИТАЛ ОАЗИС” ООД – ГР. ПЕТРИЧ, «ЗВЕЗДИНА ТУР” ООД – ГР. ПЕТРИЧ, «САПФИР ТУР” ООД – ГР. ПЕТРИЧ, «СТАНЯ – СПА” ООД – ГР. ПЕТРИЧ, «КАЛИ ХОУМ” ООД – ГР. ПЕТРИЧ, «МАРЕНА ИДЕЯ” ООД – ГР. ПЕТРИЧ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК: Г-ЖА МАРИЯ БОРИЛОВА БОЖИКОВА - ГР. САНДАНСКИ, ул. «Н. Вапцаров» № 39

документация за инвестиционно предложение: къща за гости и хотел със СПА център

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението Ви за изграждане на къща за гости и хотел със СПА център в имоти с обща площ 14998 кв. м е включено в т. 37, буква „а” от Приложение № 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 92, т. 1 от ЗООС подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС). Компетентен орган за издаване на решение по ОВОС е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води – Благоевград, съгласно чл. 94, ал. 1, т. 1 от ЗООС и критериите за компетентност по Приложение № 1 на ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Поземлените имоти, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение попадат в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” - защитена зона (ЗЗ) “Рупите - Струмешница” с идентификационен код BG0001023 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приети с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн., ДВ, бр. 21 от 2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по ОВОС по реда на ЗООС. В тази връзка то подлежи и на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно разпоредбите на чл.2, ал. 1, т. 3., буква “а” във връзка с ал. 2 от същия член на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху гореупоменатата защитена зона. След прегред на предоставената информация и документация преценката е, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена ЗЗ “Рупите – Струмешница”

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Петрич и кмета на с. Марикостиново.