Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 49/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Пламен Малчев – управител на „Сдружение за риболов и рибовъдство”, гр. Сандански, ул. „Солунска” № 37

документация за инвестиционно предложение: „Интензивно развъждане на риба в два водоема, намиращи се в имоти №000055 и № 000079 в землището на с. Горна Сушица, Община Сандански, Област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението Ви за интензивно развъждане на риба е включено в т. 1, буква «е» от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената с уведомлението информация инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.  

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то подлежи и на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3., буква “а” във връзка с ал. 2 от същия член на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Представената в уведомлението информация не е достатъчна да се извърши преценка за вероятната степен за отрицателно въздействиевърху защитените зони. Изискано е да се представи допълнителна информация.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Сандански и кмета на с. Горна Сушица.