Съдържание

Посетители

В момента има 658  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 48/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Андон Тотев – кмет на Община Сандански

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на околовръстен път, гр. Сандански – северна дъга с дължина 1600 м в имоти №000121, местност „Смилово”, №000802, местност „Горски разсадник”, №000798, местност „Чинар куши” и имот №000471, землище на гр. Сандански, Община Сандански”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението Ви за изграждане на околовръстен път с дължина 1600 м е включено в  т. 10,  буква «д» от  Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената с уведомлението информация инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.  

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то подлежи и на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3., буква “а” във връзка с ал. 2 от същия член на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Представената в уведомлението информация и достатъчна за да се извърши преценка за вероятната степен за отрицателно въздействие върху защитените зони. Преценката за вероятната степен за отрицателно въздействиевърху защитените зони ще се извърши след внасяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.