Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 47/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Борис Трендафилов – управител на „Ван петрол груп” АД – гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 91

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на хипермаркет, трафопост, подземен резервоар и паркинг в имоти № 151114 с площ 7.864 дка, № 151118 с площ 6.219 дка, № 151119 с площ 0.656 дка, местност „Бела Мара”, № 002020 с площ 5.890 дка, и имот № 002022 с площ 0.602 дка, местност „Омондрос”, землище на гр. Петрич, Община Петрич”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението Ви за изграждане на хипермаркет, трафопост, подземен резервоар и паркинг, попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената с уведомлението информация инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.  

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то подлежи и на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3., буква “а” във връзка с ал. 2 от същия член на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Представената в уведомлението информация и достатъчна за да се извърши преценка за вероятната степен за отрицателно въздействиевърху защитените зони. Преценката за вероятната степен за отрицателно въздействиевърху защитените зони ще се извърши след внасяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Петрич.