Съдържание

Посетители

В момента има 399  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 46/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Иван Сабахлъков – управител на „АГРОЛАНД” ООД – гр. Хаджидимово, ул. „Пирин” № 4

документация за инвестиционно предложение: „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в УПИ – парцел ХVІІІ, имот пл. №1021, кв. 73 по плана на гр. Хаджидимово, Община Хаджидимово”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението Ви за изграждане предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, попада в обхвата на т. 7, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената с уведомлението информация инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.  

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то подлежи и на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3., буква “а” във връзка с ал. 2 от същия член на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Представената в уведомлението информация и достатъчна за да се извърши преценка за вероятната степен за отрицателно въздействиевърху защитените зони. Преценката за вероятната степен за отрицателно въздействиевърху защитените зони ще се извърши след внасяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Хаджидимово.